مینی چیلر های مستقل

مینی چیلر های مستقل

امروزه با توجه به نیاز و استقبال مصرف کنندگان از سیستم هـای تـهویه مـطبوع آپارتـمانی با اسـتـقلال کـامل در مـقابل سیستم هـای تـهـویـه مطـبـوع آپـارتـمانـی مـرکـزی با هـزیـنه اولیه و نـگــهداری بـالا بـاعـث شده است که سیستم تـهـویـه مـطـبـوع مـیـنـی چـیـلــر وارد عـرصه تهویه مـــطــبــوع شود و پیشرفت بسیار خوبی داشته باشد . این سـیـسـتـم لوکس و مدرن با توجه به امـکــان اســتــقـــلال کــامــل واحــد تـوانـستـه جـایگاه مناسبی در میان مصرف کنندگان پیدا کند